Dienstverlening

SUPERVISIE

Supervisie is een methodisch proces waarin reflectie of leren reflecteren centraal staat.
Twee belangrijke thema’s tijdens de supervisie zijn:

Hoe staat u als persoon in uw werkomgeving (de persoonsgerichte en vakgerichte dimensie; uw denken, voelen en handelen, in de huidige functie op de huidige werkplek).
Wat is uw manier van leren (de supervisor maakt zich overbodig; bij volgende vraagstukken weet de supervisant zelf hoe zo’n probleem het best aan te pakken).

Beschrijving van het supervisie traject

In de eerste sessies staan uw leervragen en de daaraan verbonden leerdoelen centraal. Deze betreffen de aandachtsgebieden: persoonsgericht, methodegericht en taakgericht.
Vervolgens wordt via verschillende technieken naar het doel toegewerkt, waarbij mijn rol is u te begeleiden naar éigen oplossingen en ideeën.
Qua opbouw hanteer ik de landelijke afspraken omtrent supervisie: na enkele sessies kijken we of het klikt, halverwege vindt er een evaluatie plaats en een compleet supervisietraject bestaat uit 15 sessies om de twee à drie weken.
De inbreng wordt schriftelijk verzorgd, evenals het reflectieverslag; het schrijven van het reflectieverslag is een belangrijk aspect van de supervisie.
Het kan voorkomen dat tijdens het traject een ander instrument dan de verbale werkwijze ingezet wordt: bijvoorbeeld een lichaamswerkoefening, een tekening of een vragenlijst.
Waar nodig zet ik mijn expertise op het gebied van stressmanagement in.

INTERVISIE

In de (overigens spaarzame) literatuur wordt intervisie gedefinieerd als een gestructureerd frequent overleg van een groep professionals om werksituaties te verhelderen.
Een vorm van collegiale consultatie met als doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren van de professional.
Intervisie is niet debatteren maar leren.
Intervisie is leren, van jezelf, van situaties en van elkaar.

Samengevat is intervisie:

Onderlinge advisering m.b.t. werkproblemen
In een leergroep van gelijken
Binnen een overeengekomen structuur en tijd
In een ervaringsgericht leerproces
Om tot oplossingen komen

Intervisie is voor mensen die zich willen ontwikkelen, in hun werk problemen willen oplossen waar geen standaardoplossingen voor zijn.
Intervisie is ook voor organisaties die in feite het leervermogen van de (mensen in de) organisatie willen versnellen en hier geen standaardrecept voor hebben.
Intervisie is voor mensen die met anderen samen willen leren. Het versterkt daarmee ook gemeenschappelijkheid binnen de organisatie.
Intervisie is daarbij vooral geschikt voor die mensen die invloed op de uitoefening van hun eigen functie hebben.
Anders kan iemand immers met de opgedane inzichten geen kant uit!

Uiteraard kan bovenstaande pas goed tot zijn recht komen wanneer er sprake is van onderling respect. Respect voor andermans problemen, andermans zienswijze.
Immers: problemen leg je niet zo maar op tafel!

Als de groep (van 4 tot 8 deelnemers) geformeerd is, is het in de praktijk vaak nuttig om de eerste intervisiesessie vooraf te laten gaan door een dagje “skillrefreshment”. Het ophalen van een aantal basale sociale vaardigheden zoals luisteren samenvatten en doorvragen. Ondanks een hoge mate van professionaliteit die mensen lijken te bezitten, is het vaak opvallend hoe men deze vaardigheden vergeten is “along the way”.

De intervisie methoden die ik aanbied zijn TGI (themagerichte interactie) – Socratische – Spreekstok.

Voorbeeld van een intervisietraject

“Sommige mensen kunnen niet meekomen na de reorganisatie. Hoe hou ik ze erbij?”
Zo verzuchtte onlangs een manager in een recente intervisie bijeenkomst.
In de intervisie sessie ontstond bij hem het inzicht dat hij vermijdingsgedrag vertoonde bij deze groep medewerkers. Hij durfde het niet aan om te bespreken of ze deze nieuwe functie wel aankonden. Hardnekkig was hij doorgegaan met hen binnenboord te houden.
Toen dat niet leek te lukken en de motivatie bij deze mensen afnam ontstond er bij hem irritatie. Deze irritatie leek zich te gaan vertalen in hardere acties. Met dit nieuwe inzicht koos hij ervoor om een directer gesprek te gaan voeren over hun functioneren en de nieuwe rol van deze mensen. Dit leidde tot geheel nieuwe beslissingen.

COACHEN

Tijdens een coachingstraject richten we de aandacht op de gedachten, het gedrag en het gevoel van de gecoachte. Het is van belang dat de gecoachte zich deze goed bewust is en een duidelijk beeld heeft van de consequenties ervan.
De doelen van de gecoachte staan gedurende het traject centraal. Er wordt gewerkt aan meer (keuze-)mogelijkheden creëren met betrekking tot die doelen.
De coachingstrajecten zijn voor mensen die vragen hebben op het gebied van:

Persoonlijke effectiviteit
Mentale weerbaarheid
Balanceren werk-privé-ambitie
Omgaan met stress
Burn out-problematiek
Lichaamsbewustwording

Beschrijving van een coachingstraject

Als start is er een uitgebreid kennismakingsgesprek. In dit gesprek komen de belangrijkste aspecten uit uw levensverhaal naar voren en staan we stil bij uw huidige functioneren en de probleemstellingen. Ik zal nadere uitleg verschaffen over de inhoud van het traject. Idealiter zullen aan het eind van het gesprek de specifieke leerdoelen geformuleerd worden.
Het kennismakingsgesprek wordt ook gebruikt om te kijken of het klikt tussen ons. Daarnaast kijken we of de vraag en de werkwijze voldoende op elkaar aansluiten.
Tenslotte kom ik met een voorstel voor de duur van het traject, zodat er een indicatie voor tijd en kosten is.
In het resultaatgerichte traject wordt met respect, aandacht en humor gewerkt. Afhankelijk van de doelstellingen en uw voorkeur zet ik verschillende werkstijlen in om stil te staan bij gedrag, gevoelens en gedachten. U kunt hierbij denken aan NLP-technieken, imaginatie-oefeningen en bewustwordingsoefeningen. Daarnaast maak ik gebruik van diverse instrumenten zoals de Spiral Dynamics, Roos van Leary, RET, Voice Dialogue, TA en kernkwadranten. Uw lichaamstaal zal zeker betrokken worden in het proces.
Wanneer de werkgever opdrachtgever is van het traject, zal minstens één driegesprek (gecoachte-leidinggevende-coach) plaatsvinden.
Van u wordt een actieve inbreng verwacht. Het experimenteren met nieuw gedrag en het schrijven van reflectieverslagen maken deel uit van het geheel.

Coachingstrajecten

Persoonlijke effectiviteit

De omstandigheden zijn in feite gunstig; u leeft en werkt grotendeels met plezier. Alleen willen sommige aspecten niet helemaal lukken zoals u het zich voorstelt. Contacten met collega’s lopen moeizamer dan u zou willen. In vergaderingen kunt u niet overbrengen wat u wilt. Daarnaast kosten zaken meer tijd en moeite dan u denkt dat eigenlijk nodig zou moeten zijn.
Een coachingstraject persoonlijke effectiviteit kan helpen. In dit traject staan we stil bij minder effectief gedrag en minder effectieve gedachten. De oplossing ligt vaak in ontplooiing van reeds aanwezige talenten. Het coachingstraject geeft de mogelijkheid bewust te worden van valkuilen en te leren ermee om te gaan. Verder is het mogelijk dat we stilstaan bij keuzes maken, het ten uitvoer brengen van plannen en de wijze van communicatie (verbaal en non-verbaal). Ook acceptatie kan een onderdeel vormen. Centraal in het hele traject staat de vraag die u naar voren brengt om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Mentale weerbaarheid

U hebt een leuke werkplek, maar die ene collega met die grote mond overbluft u telkens. Eigenlijk hebt u altijd al moeite gehad om u staande te houden in het gezelschap van mensen die nadrukkelijk aanwezig zijn. Ook als er veel op u afkomt, lukt het niet om goed uit de verf te komen.
In een traject rond mentale weerbaarheid ligt de doelstelling bij het leren in de eigen kracht te komen en daarin te blijven. We onderzoeken wanneer het wel lukt, wanneer het mislukt en waardoor. We staan stil bij de aspecten waar de energie zich op richt. Eigen uitstraling en gedrag zijn belangrijke componenten. Ademhalings- en ontspannings-oefeningen komen wellicht naar voren.

Balanceren werk-privé-ambitie

U hebt jaren met plezier gewerkt. Er lagen vele uitdagingen en groeikansen, de verantwoordelijkheden namen toe. Op het moment dat er kinderen (cq hulpbehoevende ouders) kwamen, ontstonden de vragen. Hoe combineer ik dit goed? Op welke manier geef ik de kinderen – en partner – voldoende aandacht? Is minder werken een oplossing? Is het werk dan nog wel leuk/uitdagend en kan ik nog genoeg groeien? Beleef ik er zelf nog plezier aan? Kortom: balanceren als een circusartiest.
Het kan prettig zijn om vanuit de zijlijn het geheel te bekijken met een buitenstaander die meekijkt, vragen stelt en laat nadenken over tot nu toe ondernomen acties. Via een kort doelgericht traject gaan we kijken hoe te balanceren dat het leven plezierig blijft. Dé oplossing bestaat niet. Het is tenslotte ook geen statische situatie. Flexibiliteit kan u verder helpen.

Omgaan met stress

U merkt dat u met teveel dingen tegelijkertijd bezig bent. U merkt dat u steeds minder tijd voor ontspanning neemt, u bezoekt nauwelijks nog vrienden of een leuke film/voorstelling. U merkt geregeld dat u uw spieren spant terwijl dat op dat moment niet nodig is. U bent ’s avonds blij dat u naar bed mag.
Een coachingstraject omgaan met stress lijkt op zijn plaats. Liever een burn out voorkomen dan genezen. In dit korte traject krijgt u zicht op een veerkrachtbevorderende levensstijl en handvatten hoe te handelen bij de eerste signalen van ‘overstress’. Passieve en actieve ontspanning zullen de revue passeren.

Burn out-problematiek

Hebt u al langer het gevoel uitgeput te zijn, ziet u als een berg op tegen activiteiten die voorheen leuk of zelfs een uitdaging waren? Hebt u last van een gebrek aan energie, het gevoel leeg te zijn, concentratieproblemen, emotionele labiliteit of slaapstoornissen? Bemerkt u vaker geïrriteerd te zijn, een toename van lichamelijke klachten, veel te tobben en piekeren, minder zin in seks en u terug te trekken uit sociale contacten? Dan lijkt het er op dat u een burn out hebt of het risico loopt het er een te krijgen
Mensen die de eerste signalen van een – mogelijke – burn out ervaren en mensen die zich recentelijk met een burn out ziek hebben gemeld kunnen baat hebben bij het traject. We staan stil bij uw eigen specifieke doelen met als uiteindelijk doel het voorkomen of herstellen van burnout. In eerste instantie zal er veel aandacht zijn voor voldoende ontspanning en genoeg energiegevers. Belangrijke onderwerpen vervolgens zijn de persoonlijkheidskenmerken, de werksituatie en de privé-omstandigheden.

Lichaamsbewustwording

Er zijn mensen die alleen hun hoofd ervaren. Ze dénken en schakelen daarbij hun gevoelens volledig uit. Bent u ook vooral in uw hoofd bezig? Bent u meer aan het denken (malen) dan dat u luistert naar lichaamsignalen? Openbaart spanning zich pas als er pijn is? Zit uw ademhaling – als u hem al bewust bent – eigenlijk altijd te hoog? Heeft u lichamelijke klachten die geen aanwijsbare oorzaak hebben.
Dan is dit traject wellicht iets voor u; aandacht voor voelen, stilstaan bij wat het lichaam u te vertellen heeft. We maken gebruik van bewustwordingsoefeningen, lichaamswerkvormen en mogelijk ademhalings- en ontspanningsvormen. Het doel is de lichaamssignalen bewust te zijn en er goed op te reageren.